Projekteerimine

Projekteerimine (eskiis-, eel-, põhi- ja tööprojektid)

Eramud, villad, paariselamud, ridaelamud, tööstushooned, laohooned, LED ekraanid, garaazid, suvilad, saunad, kuurid, autovarjualused, jäätme/prügi- ja rattamajad, jäätmete süvamahutid, mänguväljakud, haljastus, heakord, teed, parklad, küte, ventilatsioon, elekter, side, vesi, kanalisatsioon, majaprojektid (tüüplahendused).

Tüüpprojektid

Eramute, paariselamute, ridaelamute, garaazide, saunade tüüpprojektide müük ja ehitus.

Topo-geodeetilise alusplaani koostamine

Kinnistul projektiga hõlmatava maa-ala mõõdistamine M 1:500, geodeetilise alusplaani vormistamine ja kooskõlastamine trassivaldajatega. Topo-geodeetilise mõõdistamise eesmärk on lähteandmete saamine ehitusprojekti koostamiseks.

Dendroloogia koostamine

Kinnistu piiridesse jäävate puude- ja põõsaste või taimede kogumite identifitseerimine vastavalt topo-geodeetilisele alusplaanile. Dendroloogilise inventuuriga selgitatakse välja tööalasse jääva väärtusliku haljastuse osakaal, säilitamise või likvideerimise vajadus.

Detailplaneeringu koostamine

Detailplaneeringu eskiisi koostamine ja kooskõlastamine, detailplaneeringu koostamine ja kooskõlastamine ning vastuvõtmisele esitamine.
Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse alus ja selle koostamise eesmärk on üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine.

Katastriüksuse jagamine

Katastriüksuse piiride jagamist, samuti liitmist ja muutmist, saab käsitleda uue katastriüksuse moodustamisena. Katastriüksuse moodustamist reguleerib maakatastriseadus, mis määratleb kohaliku omavalitsuse rolli katastriüksusele sihtotstarbe määrajana.

Kasutusloa taotlemine

Kasutusloaga määratakse ehitise kasutamise otstarve või muudetakse seda. Kasutusluba antakse, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt. Kasutusluba on nõutav käesoleva seadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral.

Arvutusliku energiamärgise ja energiatõhususe arvutamine

Hoone energiatõhususe nõuetele vastavuse kontrolliks sooritatakse energiaarvutus hoone tüüpilisel kasutamisel, käesolevas määruses toodud välis- ja sisekliima, hoone ja tehnosüsteemi kasutus- ja käiduaegade, vabasoojuse ning hoone välispiirde õhulekke lähteandmetega. Muud arvutuseks vajalikud lähteandmed võetakse hoone ehitusprojektist.

Ehituse mahu- ja eelarvestamine

Ehitusmahud, omahind, taotluseelarve, ressursside vajaduste spetsifikatsioonid, täpne eelarve, paindlik hinnaküsimiste süsteem, abiinfo pakkujale pakkumise koostamiseks, ehitajale projektijuhtimise abimaterjalid, hinnaküsimise tabeleid, mis välistavad vaidlused ehitamise käigus tellija ja ehitaja vahel.

3D visualiseerimine

Arhitektuurne visualiseerimine, toote 3D visualiseerimine, 3D animatsioon, Virtuaalreaalsus VR, Liitreaalsus AR, Droonifotod ja videod
3D programmi ja renderdamisega luuakse projektist detailne fotorealistlik pilt

"Hoovid korda" projekti konsultatsioon

Kohtumine objektil, “Hoovid korda” projekti info jagamine ja võimalike lahenduste arutelu.

Maurilio Luts pilt

Maurilio Luts
Müügi- ja projektijuht
(Projekteerimine)
GSM: +372 5848 1106
maurilio.luts@aarius.ee

Scroll to Top