Projekteerimine

Projekteerimine (eskiis-, eel-, põhi- ja tööprojektid):

Eramud, villad, paarismajad, ridaelamud, korterelamud, fassaadid, katused
tööstushooned, laohooned, LED ekraanid, garaazid, suvilad, saunad, kuurid, autovarjualused, jäätme/prügimajad, jäätmete süvamahutid, mänguväljakud, haljastus, heakord, teed, parklad, küte, ventilatsioon, elekter, side, vesi, kanalisatsioon, sisekujundus, majaprojektid (tüüplahendused)

Topo-geodeetilise alusplaani koostamine

Kinnistul projektiga hõlmatava maa-ala mõõdistamine M 1:500, geodeetilise alusplaani vormistamine ja kooskõlastamine trassivaldajatega.
Topo-geodeetilise mõõdistamise eesmärk on lähteandmete saamine ehitusprojekti koostamiseks. Geodeet koostab nõuetele vastava aruande koos digitaalse geodeetilise alusplaaniga, mille arhitekt/projekteerija võtab oma töös aluseks.Topo-geodeetilisel alusplaanil on ka maa-alused tehnovõrgud, maapinna kõrgused ning samakõrgusjooned ja see kooskõlastatakse trassi- ja võrguvaldajatega.
Geodeetiline alusplaan on kehtiv 1 aasta.

Dendroloogia koostamine

Kinnistu piiridesse jäävate puude- ja põõsaste või taimede kogumite identifitseerimine vastavalt topo-geodeetilisele alusplaanile. Dendroloogilise inventuuriga selgitatakse välja tööalasse jääva väärtusliku haljastuse osakaal, säilitamise või likvideerimise vajadus.

Detailplaneeringu koostamine

Detailplaneeringu eskiisi koostamine ja kooskõlastamine, detailplaneeringu koostamine ja kooskõlastamine ning vastuvõtmisele esitamine.
Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse alus ja selle koostamise eesmärk on üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine. Detailplaneering on ka ehitusprojekti koostamise aluseks.

Katastriüksuse jagamine

Katastriüksuse piiride jagamist, samuti liitmist ja muutmist, saab käsitleda uue katastriüksuse moodustamisena. Katastriüksuse moodustamist reguleerib maakatastriseadus, mis määratleb kohaliku omavalitsuse rolli katastriüksusele sihtotstarbe määrajana.

Kasutusloa taotlemine

Ehitise ülevaatuse akt, teenuse osutajate ja kinnistuomaniku vaheliste veevarustuse, kanalisatsiooni, elektrivarustuse ja prügiveo lepingute koopiad, elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt (audit gaasipaigaldise olemasolul – gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt (audit),ehitusjärgne mõõdistus, ehitise geodeetilise mahamärkimise akt, ehitusprojekt, täitedokumendid (ehituspäevikud, kaetud tööde aktid, töökoosolekute protokollid, seadistus- ja katseprotokollid jt.), küttekollete olemasolul korstnapühkija akt, riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus.
Kasutusloaga määratakse ehitise kasutamise otstarve või muudetakse seda. Kasutusluba antakse, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt. Kasutusluba on nõutav käesoleva seadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral.

Arvutusliku energiamärgise ja energiatõhususe arvutamine

Hoone energiatõhususe nõuetele vastavuse kontrolliks sooritatakse energiaarvutus hoone tüüpilisel kasutamisel, käesolevas määruses toodud välis- ja sisekliima, hoone ja tehnosüsteemi kasutus- ja käiduaegade, vabasoojuse ning hoone välispiirde õhulekke lähteandmetega. Muud arvutuseks vajalikud lähteandmed võetakse hoone ehitusprojektist.

Ehituse mahu- ja eelarvestamine

Ehitusmahud, omahind, taotluseelarve, ressursside vajaduste spetsifikatsioonid, täpset eelarve, paindlik hinnaküsimiste süsteem, abiinfo pakkujale pakkumise koostamiseks, ehitajale projektijuhtimise abimaterjalid, hinnaküsimise tabeleid, mis välistavad vaidlused ehitamise käigus tellija ja ehitaja vahel.

3D visualiseerimine

Arhitektuurne visualiseerimine, toote 3D visualiseerimine, 3D animatsioon, Virtuaalreaalsus VR, Liitreaalsus AR, Droonifotod ja videod
3D programmi ja renderdamisega luuakse projektist detailne fotorealistlik pilt

"Hoovid korda" projekti konsultatsioon

Kohtumine objektil, “Hoovid korda” projekti info jagamine ja võimalike lahenduste arutelu.

Scroll to Top