1 auto garaaž tüüpprojekt “Vivian 31 “

Küsi pakkumist

Vivian 31 on ühe auto kohaga traditsiooniline garaaz, mis sobib nii linna kui maale. Soovi korral on sise- ja välislahendustes võimalik teha ka muudatusi.

Projekteerimine:

Projekti hind – Pakett A (minimaalne)1969
Projekti hind – Pakett B (keskmine)5977,5
Projekti hind – Pakett C (maksimaalne)18105

Hindadele lisandub käibemaks.

 
Fibo ehitus:
1.FIBO PLOKK – “Must karp” eur31000
2.FIBO PLOKK – “Valge karp” eur37200
3.FIBO PLOKK – “Võtmed kätte”, eur43400
Hindadele lisandub käibemaks.
 
Aeroc ehitus: 
1.AEROC PLOKK – “Must karp” eur31000
2.AEROC PLOKK – “Valge karp” eur37200
3.AEROC PLOKK – “Võtmed kätte”, eur43400
Hindadele lisandub käibemaks.
 

Küsi pakkumist

  Ees- ja perekonnanimi

  Ettevõtte nimi (kui kliendiks on ettevõte)

  E-mail

  Telefon

  PROJEKTEERIMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID:

  1. Projekteerimistingimused või kehtiv detailplaneering (väljastab kohalik omavalitsus)

  2. Topo-geodeetiline alusplaan (digitaalne dwg. fail koos krundi ümbrusega kuni 10m; mitte vanem kui 1 aasta; (koostab maamõõdubüroo)

  3. Tehnilised tingimused või liitumislepingud (väljastavad tehnovõrkude/trasside omanikud):

   • veevarustuse ja kanalisatsiooni tehnilised tingimused

   • elektrivarustuse tehnilised tingimused

   • gaasivarustuse tehnilised tingimused

  4. Maa omandit kinnitava dokumendi koopia (kinnistamisotsus, kinnisturaamatu väljavõte, väljastam Kinnistusraamat)

  5. Katastriüksuse plaan, piiriprotokoll ja õiend (väljastab Maa-amet või kinnistu müüja).

  6. Visioon soovitud lahendusest

  Palume saata dokumendid emailile projekteerimistood@aarius.ee

  TÄPSUSTAVAD KÜSIMUSED PROJEKTEERIMISE HINNAPAKKUMISE KOOSTAMISEKS:

  1. Milline on objekti täpne aadress ja katastriüksuse number?

  2. Kas soovite projekteerimistöid Aariuse tüüpprojekti või enda visiooni/individuaalprojekti järgi?

  Aariuse tüüpprojekti järgiEnda visiooni järgi

  2.1 Kui Aariuse tüüpprojekti järgi, siis millist tüüpprojekti soovite?

  2.2 Kas soovite tüüpprojekti ka muuta?

  Ei, tüüpprojekt sobib.Jah, soovin muuta.

  2.3 Kui soovite individuaalprojekti, siis kas on soovitavast hoonest olemas visioon (pildid, korruseplaan/id, lahendus, m2, korruselisus, jm) ja saate selle info tutvumiseks saata e-mailile projekteerimistood@aarius.ee

  3. Kas projekteerimiseks vajalikud dokumendid on olemas ja saate tutvumiseks saata?

  • kehtivad projekteerimistingimused (digitaalselt) või kehtestatud detailplaneering (word, pdf, dwg.failina) kohalikult omavalitsuselt.

  • kehtivad tehnilised tingimused (vajadusel: elekter, vesi, gaas, side) tehnovõrkude/trasside omanikelt.

  • topo-geodeetiline alusplaan (dwg. fail, mitte vanem kui 1.a.) maamõõdubüroolt.

  • maa omandit kinnitava dokumendi koopia (kinnistamisotsus, kinnisturaamatu väljavõte) kinnistusraamatust.

  • katastriüksuse plaan, piiriprotokoll ja õiend Maa-ametist või kinnistu müüjalt.

  4. Kas kinnistu tööalasse jäävad ka puud ja põõsad? Kui jah, siis kas soovite mõnda neist ka likvideerida?

  Jah.Ei.

  5. Millisele projekteerimistööde paketile/mahule soovite projekteerimistööde hinnapakkumist:

  A-minimaalne.B-keskmine.C-maksimaalne.

  6. Mis kuupäevaks plaanite hinnapakkumised kokku koguda?

  7. Milline on planeeritud projekteerimistööde eelarve/hind, millega olete nõus projekteerimistööd tellima?

  8. Mis kuupäevaks plaanite sobiliku hinnapakkumise välja valida ja tellida?

  9. Kas tellimuse korral tasuks töö eest eraisik või firma?

  Mõõdud

  StiilKlassikaline
  Ehitusalune pind, m231
  Suletud bruto, m231
  Avatud neto, m224
  Mõõdud, m6,7×4,7
  Kõrgus, m3,5
  Korruseid1
  Katuse tüüpviil
  Katuse kalle0-45

  Hinnad

  Projekteerimine:

  Projekti hind – Pakett A (minimaalne)1969
  Projekti hind – Pakett B (keskmine)5977,5
  Projekti hind – Pakett C (maksimaalne)18105

  Hindadele lisandub käibemaks.

   
  Fibo ehitus:
  1.FIBO PLOKK – “Must karp” eur31000
  2.FIBO PLOKK – “Valge karp” eur37200
  3.FIBO PLOKK – “Võtmed kätte”, eur43400
  Hindadele lisandub käibemaks.
   
  Aeroc ehitus: 
  1.AEROC PLOKK – “Must karp” eur31000
  2.AEROC PLOKK – “Valge karp” eur37200
  3.AEROC PLOKK – “Võtmed kätte”, eur43400
  Hindadele lisandub käibemaks.

  Projektide paketid

  TEENUSProjekti hind – Pakett A (minimaalne)Projekti hind – Pakett B (keskmine)Projekti hind – Pakett C (maksimaalne)
  EELTÖÖD:   
  Topo-geodeetiline alusplaan (Kinnistul projektiga hõlmatava maa-ala mõõdistamine M 1:500, geodeetilise alusplaani vormistamine ja kooskõlastamine trassivaldajatega. Geodeetiline alusplaan on kehtiv 1 aasta)390390390
  Dendroloogiline inventuur (Kinnistu piiridesse jäävate puude- ja põõsaste või taimede kogumite identifitseerimine vastavalt topo-geodeetilisele alusplaanile)000
  ARHITEKTUURNE OSA:   
  Arhitektuurne projekt: Arhitektuurne eelprojekt (Seletuskiri (tehnilised näitajad, asendiplaaniline osa, arhitektuuriline osa, värvilahendus,tuleohutusosa, tervisekaitse ja keskkonnanõuded, konstruktiivne lahendus s.h. vundamendid,põrandad, soojustatud katuslagi, seinad; veevarustus- ja kanalisatsioon, küte- ja ventilatsioon, elektrivarustus, energiatõhusus).
  Dokumendid: Projekteerimistingimused, Katastriüksuse plaan, Tehnilised tingimused, Väljavõte Detailplaneeringust (kui olemas)
  Joonised: Topo-geodeetiline alusplaan, Asendiskeem, Asendiplaan, Vertikaalplaneering(vajdusel), Katete lõiked(vajdusel), Vundamendiplaan, Korruseplaan(id), Vaated (a,b,c,d), Lõige(-ked),
  Kooskõlastused lähtuvalt projekteerimistingimustest, Ehitusloa dokumentatsiooni koostamine ja ehitusloa/ehitusteatise taotlemine)
  990990990
  Arhitektuurne põhiprojekt (Seletuskiri (arhitektuuri osa kohta), Asendiskeem, Asendiplaan, Plaanid (Vundamendi plaan, Korruste plaanid, Katuse plaan; koos spetsifikatsioonidega), Tulekaitse plaanid (koos spetsifikatsioonidega),Tehnoloogilised plaanid (koos spetsifikatsioonidega), Seinte markide plaanid (koos spetsifikatsioonidega), Põrandakatete plaanid (koos spetsifikatsioonidega), Ripplagede või kipslagede plaanid (koos spetsifikatsioonidega), Lõiked (mitu; koos spetsifikatsioonidega), Sisevaated (koos spetsifikatsioonidega), Vaated (koos spetsifikatsioonidega), Uste-akende spetsifikatsioonid, Erilahenduste spetsifikatsioonid ja detailid (Trepid, käsipuud, karniisid, viimistluse elemendid)0990990
  Arhitektuurne tööprojekt (Seletuskiri, Asendiskeem, Asendiplaan, Plaanid (Vundamendi plaan, Korruste plaanid, Katuse plaan; koos spetsifikatsioonidega), Tehnoloogilised plaanid (koos spetsifikatsioonidega ja detailidega), Seinte markide plaanid (koos spetsifikatsioonidega ja detailidega), Karkassi skeemid/plaanid, Põrandakatete plaanid (koos spetsifikatsioonidega ja detailidega), Ripplagede või kipslagede plaanid (koos spetsifikatsioonidega ja detailidega), Lõiked (mitu; koos spetsifikatsioonidega ja detailidega), Sisevaated (koos spetsifikatsioonidega ja detailidega), Vaated (koos spetsifikatsioonidega ja detailidega), Telgede järgi seinte laotised, Uste-akende spetsifikatsioonid, Erilahenduste täiendatud spetsifikatsioonid (Trepid, käsipuud, karniisid jne), Detailid, arhitektuuriga seotud elementide täpne spetsifikatsioon ja töödeldus.00990
  Arvutuslik energiamärgis (Energiamärgisel esitatav energiatõhususarv on arvutuslik summaarne tarnitud energiate kaalutud erikasutus hoone standardkasutusel. Energiamärgis annab võimaluse oma uue kodu ostmisel võtta arvesse, kui palju tuleb edaspidi seal energia eest ning sooja saamiseks maksta).390390390
  KONSTRUKTIIVNE OSA:   
  Konstruktiivne eelprojekt (Seletuskiri koosseis – hoonele või osale mõjuvad koormused, kandvad ja jäigastavad konstruktsioonid – paksused ja materjalid, konstruktiivsed lahendused (sõlmede üldkirjeldus, vajalikud lisaelemendid, konstruktsioonide tuleohutus.00990
  Konstruktiivne põhiprojekt (Seletuskiri koosseis – hoonele või osale mõjuvad koormused, kandvad ja jäigastavad konstruktsioonid – paksused ja materjalid, konstruktiivsed lahendused (sõlmede üldkirjeldus, vajalikud lisaelemendid, konstruktsioonide tuleohutus, kinnitusvahendite toimivus ja paigaldus kirjeldatud.
  Jooniste koosseis: kõik karkassid, postid ja vahelae talad või paneelid, olulisemad sõlmed ja detailid väljajoonestatud ja kommenteeritud, kinnitusvahendite üldvajadus kantud joonistele, konstruktiivsete elementide loetelu toodud spetsifikatsioonis
  00990
  Konstruktiivne tööprojekt (Seletuskiri koosseis – hoonele või osale mõjuvad koormused, kandvad ja jäigastavad konstruktsioonid – paksused ja materjalid, konstruktiivsed lahendused (sõlmede üldkirjeldus, vajalikud lisaelemendid, konstruktsioonide tuleohutus, kinnitusvahendite toimivus ja paigaldus kirjeldatud.
  Jooniste koosseis: kõik karkassid, postid ja vahelae talad või paneelid, kõik sõlmed ja detailid väljajoonestatud ja kommenteeritud, kinnitusvahendite täpne kogus ja paigaldusviis kantud joonistele, konstruktiivsete elementide ja kinnitustarvikute loetelu toodud spetsifikatsioonis
  00990
  ERIOSAD (HOONESISENE):   
  Kütte- ja ventilatsiooni eelprojekt (hoonesisene osa) (Seletuskirja koosseis: kütevõimsused, ventilatsiooni vajaduse üldkirjeldus ja süsteemi toimivuse põhimõtted paikapandud, vooluhulgad arvestatud eeldatava kasutaja arvu pealt, peaelemendid kirjeldatud)00495
  Kütte- ja ventilatsiooni põhiprojekt (hoonesisene osa) (Seletuskirja koosseis: kütevõimsused, ventilatsiooni vajaduse täpne kirjeldus ja süsteemi toimivus lahendatud ja kirjeldatud, vooluhulgad arvestatud eeldatava kasutaja arvu pealt + täpsustatud mahtude ja teise süsteemide vajaduse pealt, kõik süsteemi elemendid on kirjeldatud ja spetsifitseeritud.
  Jooniste koosseis: Küte- ja ventsüsteemide üldskeem, korruste plaanid tehnovõrkudega, agregaatide näidised ja võimsused peal – elementide tähised on orienteeruvad, süsteemide arvutus vastab noramtiivildele, spetsifikatsioonis on peaagregaatid ja torustike üldkogus väljatoodud).
  0495495
  Kütte- ja ventilatsiooni tööprojekt (hoonesisene osa) (Seletuskirja koosseis: kütevõimsused, ventilatsiooni vajaduse täpne kirjeldus ja süsteemi toimivus lahendatud ja kirjeldatud, vooluhulgad arvestatud eeldatava kasutaja arvu pealt + täpsustatud mahtude ja teise süsteemide vajaduse pealt, kõik süsteemi elemendid on kirjeldatud ja spetsifitseeritud, torustike kinnitustarvikud ja hooldusluukide asukohad markeeritud. Jooniste koosseis: Küte- ja ventsüsteemide üldskeem, korruste plaanid tehnovõrkudega, agregaatide näidised ja võimsused peal – elementide tähised on orienteeruvad, süsteemide arvutus vastab noramtiivildele, spetsifikatsioonis on peaagregaatid ja torustike kogus tüüpide kaupa väljatoodud, kinnitustarvikud spetsifitseeritud)00495
  Vee- ja kanalisatsiooni eelprojekt (hoonesisene osa) (Seletuskirja koosseis: vee-ja kanalisatsiooni üldsüsteemi kirjeldus, tarbeseadmete kirjeldus ja vooluhulgad (arvestatud kasutajate või lisafunktsioonide alusel.)00495
  Vee- ja kanalisatsiooni põhiprojekt (hoonesisene osa) (Seletuskirja koosseis: vee-ja kanalisatsioonisüsteemide seadmete kirjeldus, vooluhulkade täpne arvutus, seadmete ja vajalike detailide/sõlmede loetelu ja kirjeldus+spetsifikatsioon olemas
  Jooniste koosseis: sisevõrgu üldskeem ja korruste kaupa lahendus, VMS joonis ja lisaagregaatide vajadus indikeeritud (pumbad, mahutid jms
  0495495
  Vee- ja kanalisatsiooni tööprojekt (hoonesisene osa) (Seletuskirja koosseis: vee-ja kanalisatsioonisüsteemide seadmete kirjeldus, vooluhulkade täpne arvutus, seadmete ja vajalike detailide/sõlmede loetelu ja kirjeldus+spetsifikatsioon olemas, hoolduse ja kasutamise üldpõhimõtted ja lisamaterjalide vajadus täpselt kirjeldatud. Jooniste koosseis: sisevõrgu üldskeem ja korruste kaupa lahendus, VMS joonis ja lisaagregaatide vajadus indikeeritud (pumbad, mahutid jms), toodete spetsifikatsioon täiendatud paigalduse skeemidega.00495
  Elektri eelprojekt (hoonesisene osa) (Seletuskirja koosseis: elektri (TV,NV,AUT) üldsüsteemide kirjeldus, seadmete kirjeldus ja võimsused kirjeldatud. Liitumispunkti ja arvesti asukohad väljatoodud. Süsteemi ligikaudne tarbimine indikeeritud.)00495
  Elektri põhiprojekt (hoonesisene osa)(Seletuskirja koosseis: elektri (TV,NV,AUT) üldsüsteemide kirjeldus, seadmete kirjeldus ja võimsused täiendatud. Seadmete loetelu koos õigete võimsuste ja tootja näidistega lisatud spetsifikatsiooni. Liitumispunkti ja arvesti asukohad väljatoodud koos kõrguste ja vahekaugustega. Süsteemi ligikaudne tarbimine indikeeritud. Jooniste koosseis: Üldskeem, struktuurskeem, korruste plaanid jaotusega (valgustus, tugevvool, nõrkvool, automaatika, ATS), materjalide ja seadmete loetelu spetsifitseeritud ligikaudselt0495495
  Elektri tööprojekt (hoonesisene osa)(Seletuskirja koosseis: elektri (TV,NV,AUT) üldsüsteemide kirjeldus, seadmete kirjeldus ja võimsused täiendatud. Seadmete loetelu koos õigete võimsuste ja tootja näidistega lisatud spetsifikatsiooni. Liitumispunkti ja arvesti asukohad väljatoodud koos kõrguste ja vahekaugustega. Süsteemi ligikaudne tarbimine indikeeritud, lisatarvikud ja ühendused lahtikirjeldatud koos paigalduse põhimõttega. Jooniste koosseis: Üldskeem, struktuurskeem, potentsiaalide skeem, korruste plaanid jaotusega (valgustus, tugevvool, nõrkvool, automaatika, ATS), materjalide ja seadmete loetelu spetsifitseeritud, lisatarvikute loetelu.00495
  ERIOSAD (HOONEVÄLINE):   
  Kütte- ja ventilatsiooni eelprojekt (hooneväline osa) (Seletuskirja koosseis: Küte-ja ventsüsteemide väliagregaatide suurused, asukohad ja ohutuspiirkonnad indikeeritud)00495
  Kütte- ja ventilatsiooni põhiprojekt (hooneväline osa)(Seletuskirja koosseis: Küte-ja ventsüsteemide väliagregaatide suurused, asukohad ja ohutuspiirkonnad indikeeritud, vajalike lisatorude mahud toodud välja spetsifikatsioonis.Jooniste koosseis: väliste agregaatide ja kütesüsteemide üldlahendused pealekantud võimsuste ja siseosa joonistele viidatud. )0495495
  Kütte- ja ventilatsiooni põhiprojekt (hooneväline osa)(Seletuskirja koosseis: Küte-ja ventsüsteemide väliagregaatide suurused, asukohad ja ohutuspiirkonnad indikeeritud, vajalike lisatorude mahud toodud välja spetsifikatsioonis.Jooniste koosseis: väliste agregaatide ja kütesüsteemide üldlahendused pealekantud võimsuste ja siseosa joonistele viidatud. )00495
  Vee- ja kanalisatsiooni eelprojekt (hooneväline osa) (Seletuskirja koosseis: vee- ja kanalisatsiooni välisüsteemide üldkirjeldused, asukohad, läbimõõdud, kalded ja pikkused indikeeritud ligikaudselt. Lisaagregaatide (mahutid, pumbad) üldvajadus samuti kirjeldatud.00495
  Vee- ja kanalisatsiooni põhiprojekt (hooneväline osa)(Seletuskirja koosseis: vee- ja kanalisatsiooni välisüsteemide üldkirjeldused, asukohad, läbimõõdud, kalded ja pikkused indikeeritud täpselt. Lisaagregaatide (mahutid, pumbad) üldvajadus samuti kirjeldatud. Jooniste koosseis: Välisvõrkude koonplaan, kaevude lõiked ja kaevukellad lisatud, materjalide spetsifikatsioon ja kasutus väljatoodud, üldmaterjalide vajadus indikeeritud, traside piki- ja põikprofiilid lisatud.0495495
  Vee- ja kanalisatsiooni tööprojekt (hooneväline osa) (Seletuskirja koosseis: vee- ja kanalisatsiooni välisüsteemide üldkirjeldused, asukohad, läbimõõdud, kalded ja pikkused indikeeritud täpselt. Lisaagregaatide (mahutid, pumbad) üldvajadus samuti kirjeldatud, ühenduspõlvede ja lisamaterjalide loetelu lisatud spetsi. Jooniste koosseis: Välisvõrkude koonplaan, iga süsteemi joonis eraldi lisatud, kaevude lõiked ja kaevukellad lisatud, materjalide spetsifikatsioon ja kasutus väljatoodud, üldmaterjalide vajadus indikeeritud, traside piki- ja põikprofiilid lisatud.)00495
  Elektri eelprojekt (hooneväline osa)(Seletuskirja koosseis: elektri välisosa kirjeldatud (ühenduspunktid, õhu või maaliinide pikkused, võimsused ja läbimõõdud)00495
  Elektri põhiprojekt (hooneväline osa)(Seletuskirja koosseis: elektri välisosa seadmed ja kaablid kirjeldatud (ühenduspunktid, õhu või maaliinide pikkused, võimsused ja läbimõõdud, paigalduse üldpõhimõtted ja ohutus kaardistatud. Jooniste koosseis: välisosa elektrikaabelduse skeem+seadmete asukohad, võimsused ja üldkirjeldused plaanil. Välised struktuurskeemid ja spetsifikatsioon0495495
  Elektri tööprojekt (hooneväline osa)
  (Seletuskirja koosseis: elektri välisosa seadmed ja kaablid kirjeldatud (ühenduspunktid, õhu või maaliinide pikkused, võimsused ja läbimõõdud, paigalduse üldpõhimõtted ja ohutus kaardistatud, lisatarvikud seadmete ja liinide paigalduseks kirjeldatud.
  Jooniste koosseis: välisosa elektrikaabelduse skeem+seadmete asukohad, võimsused ja üldkirjeldused plaanil. Välised struktuurskeemid ja spetsifikatsioon täiendatud
  00495
  „Tark maja automaatikasüsteem” eelprojekt(Seletuskirja koosseis: targa māja toimivuse üldkirjeldus, kaasatud seadmete ühenduse põhimõtete kirjeldus, hoonesiseste ja väliste süsteemide koostöö kirjeldus, andmete kogumise ja haldamise funktsioonid kirjeldatud)00495
  Päikesepaneelide elektrisüsteemi eelprojekt (Seletuskirja koosseis: päikesepaneelide üldkirjeldus, võimsuse ligikaudne arvutus, asukoht ja pöördenurk indikeeritud (otstarbega võtta aluseks arhitektuuris)00495
  Päikesepaneelide elektrisüsteemi põhiprojekt (Seletuskirja koosseis: päikesepaneelide kirjeldus, spetsifikatsioon, kinnituse ja võimsuse arvutus, asukoht ja pöördenurk, saadud päikeseenergia arvutus ja arvestamise põhimõtted lahtikirjeldatud. Jooniste koosseis: päikesepaneelide jaotus ja plaan, ühenduse skeem, arvestite asukohad ja konstruktiivsed elemendid (raam või jalad) kooskõlastatud konstruktsioonide osaga).00495
  Piksekaitsesüsteemi eelprojekt (Seletuskirja koosseis: piksekaitsesüsteemi üldpõhimõte, asukoht ja materjalide valik – toimivuse kirjeldus, hoolduse ja vahetuse vajadus)00495
  PROJEKTIJUHTIMINE:   
  Projekteerimise projektijuhtimine (Kohaliku omavalitsuse, ametkondade ja teiste projektiga seotud osapooltega suhtlemine, projekti kooskõlastamine, vajalike taotluste koostamine, EHRi laadimine. Hind ei sisalda võimalikke riigilõive või kooskõlastustasusid)199247,5495
  EHITUSAEGNE PROJEKTEERIJA JÄRELVALVE:
     
  Ehitusaegne projekteerija autori järelvalve 50€0km/tund000
  KASUTUSLOA TAOTLEMINE:   
  (ehitise ülevaatuse akt, teenuse osutajate ja kinnistuomaniku vaheliste veevarustuse, kanalisatsiooni, elektrivarustuse ja prügiveo lepingute koopiad, elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt (auditgaasipaigaldise olemasolul – gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt (audit),ehitusjärgne mõõdistus, ehitise geodeetilise mahamärkimise akt, ehitusprojekt, täitedokumendid (ehituspäevikud, kaetud tööde aktid, töökoosolekute protokollid, seadistus- ja katseprotokollid jt.), küttekollete olemasolul korstnapühkija akt, riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus).000
  SUMMA KM:TA19695977,518105
  KM 20%:393,81195,53621
  SUMMA KM-GA:2362,8717321726

  Ehituspaketid

  TEENUS1.FIBO PLOKK – “Must karp”2.FIBO PLOKK – “Valge karp”3.FIBO PLOKK – “Võtmed kätte”1.AEROC PLOKK – “Must karp”2.AEROC PLOKK – “Valge karp”3.AEROC PLOKK – “Võtmed kätte”
  EHITUSTÖÖD:      
  Telgede mahamärkiminejahjahjahjahjahjah
  Vundamendi augu kaevaminejahjahjahjahjahjah
  Killustikaluse tegeminejahjahjahjahjahjah
  Plaatvundamendi tegemine L-vundamendiplokistjahjahjahjahjahjah
  Soojustamine 200mmjahjahjahjahjahjah
  Kile paigaldamine ja armeeriminejahjahjahjahjahjah
  Kommunikatsioonide vedamine: elekter, vesi, kanalisatsioonjahjahjahjahjahjah
  Betoneerimine 100mm, kopteri pindjahjahjahjahjahjah
  Välis -ja siseseinte ladumine Fibo 200, Bauroc 300jahjahjahjahjahjah
  Vahelae ehitamine 200 prussjahjahjahjahjahjah
  Katusesarikate paigaldaminejahjahjahjahjahjah
  Katuse hingava aluskatte, tuulutusliistu ja roovi paigaldaminejahjahjahjahjahjah
  Avatäidete paigaldaminejahjahjahjahjahjah
  Avade ja soonte freesimine kommunikatsioonide vedamisekeijahjaheijahjah
  Katuse katte paigaldamineeijahjaheijahjah
  Fassaadi soojustamine 150 EPS ja krohvimineeijahjaheijahjah
  Akna veeplekkide paigaldamineeijahjaheijahjah
  Vihmavee rennide ja torude paigaldamineeijahjaheijahjah
  Ventilatsiooni torude vedamineeijahjaheijahjah
  Drenaazitorude paigaldamineeijahjaheijahjah
  Tagasitäide liiveijahjaheijahjah
  Panduse ehitamine unikivieieijaheieijah
  Sokliplaadi paigaldamineeijahjaheijahjah
  Vee ja kanalisatsiooni torude paigaldaminejahjahjahjahjahjah
  Elektri juhtmete vedamineeijahjaheijahjah
  Lagede ehitamine kipsplaadisteijahjaheijahjah
  Siseseinte krohvimineeijahjaheijahjah
  Aknalaudade paigaldamineeijahjaheijahjah
  Elektri tooside paigaldamineeijahjaheijahjah
  Siseseinte pahteldamineeijahjaheijahjah
  Lagede pahteldamineeijahjaheijahjah
  Seinte ja lagede kruntimineeijahjaheijahjah
  Seinte ja lagede värvimineeieijaheieijah
  Lae soojustamineeijahjaheijahjah
  Naturaalparketi paigaldamineeieijaheieijah
  Siseuste paigaldamineeieijaheieijah
  Liistude paigaldamineeieijaheieijah
  Märgade ruumide hüdroisolatsiooni paigaldamineeijahjaheijahjah
  Plaatimine, vuukimine, silikoonimineeieijaheieijah
  Santehnika paigaldamineeieijaheieijah
  Elektri pistikupesade, lülitite ja valgustite paigaldamineeijahjaheijahjah
  Õhkvesi soojuspumba paigaldamineeijahjaheijahjah
  Soojustagastiga ventilatsiooni seadme paigaldamineeijahjaheijahjah

  Küsi hinda

   Ees- ja perekonnanimi

   Ettevõtte nimi (kui kliendiks on ettevõte)

   E-mail

   Telefon

   PROJEKTEERIMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID:

   1. Projekteerimistingimused või kehtiv detailplaneering (väljastab kohalik omavalitsus)

   2. Topo-geodeetiline alusplaan (digitaalne dwg. fail koos krundi ümbrusega kuni 10m; mitte vanem kui 1 aasta; (koostab maamõõdubüroo)

   3. Tehnilised tingimused või liitumislepingud (väljastavad tehnovõrkude/trasside omanikud):

    • veevarustuse ja kanalisatsiooni tehnilised tingimused

    • elektrivarustuse tehnilised tingimused

    • gaasivarustuse tehnilised tingimused

   4. Maa omandit kinnitava dokumendi koopia (kinnistamisotsus, kinnisturaamatu väljavõte, väljastam Kinnistusraamat)

   5. Katastriüksuse plaan, piiriprotokoll ja õiend (väljastab Maa-amet või kinnistu müüja).

   6. Visioon soovitud lahendusest

   Palume saata dokumendid emailile projekteerimistood@aarius.ee

   TÄPSUSTAVAD KÜSIMUSED PROJEKTEERIMISE HINNAPAKKUMISE KOOSTAMISEKS:

   1. Milline on objekti täpne aadress ja katastriüksuse number?

   2. Kas soovite projekteerimistöid Aariuse tüüpprojekti või enda visiooni/individuaalprojekti järgi?

   Aariuse tüüpprojekti järgiEnda visiooni järgi

   2.1 Kui Aariuse tüüpprojekti järgi, siis millist tüüpprojekti soovite?

   2.2 Kas soovite tüüpprojekti ka muuta?

   Ei, tüüpprojekt sobib.Jah, soovin muuta.

   2.3 Kui soovite individuaalprojekti, siis kas on soovitavast hoonest olemas visioon (pildid, korruseplaan/id, lahendus, m2, korruselisus, jm) ja saate selle info tutvumiseks saata e-mailile projekteerimistood@aarius.ee

   3. Kas projekteerimiseks vajalikud dokumendid on olemas ja saate tutvumiseks saata?

   • kehtivad projekteerimistingimused (digitaalselt) või kehtestatud detailplaneering (word, pdf, dwg.failina) kohalikult omavalitsuselt.

   • kehtivad tehnilised tingimused (vajadusel: elekter, vesi, gaas, side) tehnovõrkude/trasside omanikelt.

   • topo-geodeetiline alusplaan (dwg. fail, mitte vanem kui 1.a.) maamõõdubüroolt.

   • maa omandit kinnitava dokumendi koopia (kinnistamisotsus, kinnisturaamatu väljavõte) kinnistusraamatust.

   • katastriüksuse plaan, piiriprotokoll ja õiend Maa-ametist või kinnistu müüjalt.

   4. Kas kinnistu tööalasse jäävad ka puud ja põõsad? Kui jah, siis kas soovite mõnda neist ka likvideerida?

   Jah.Ei.

   5. Millisele projekteerimistööde paketile/mahule soovite projekteerimistööde hinnapakkumist:

   A-minimaalne.B-keskmine.C-maksimaalne.

   6. Mis kuupäevaks plaanite hinnapakkumised kokku koguda?

   7. Milline on planeeritud projekteerimistööde eelarve/hind, millega olete nõus projekteerimistööd tellima?

   8. Mis kuupäevaks plaanite sobiliku hinnapakkumise välja valida ja tellida?

   9. Kas tellimuse korral tasuks töö eest eraisik või firma?

   Scroll to Top