Hoovid korda 2023

Tõenäoliselt on 2023. aastal korteriühistutel taas võimalik taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks. Toetuse taotluse esitamise tähtaeg 1.märts 2023. Selleks, et projekt, ehitusluba, rajamistööde pakkumised ja nõuetekohane taotlus oleksid olemas õigeaegselt, soovitame tegevusi ette planeerida. Tellige parkla-heakorraprojekt juba täna! Rohkem infot: https://www.tallinn.ee/Teenus-Hoovid-korda-toetus. 

 

VAATA KA “ABIKS TAOTLEJALE”

 

Mille alusel toetust antakse

“Hoovid korda” toetuse määramise aluseks on:

 • Projekti Hoovid korda raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord (edaspidi) kord.

 

Toetuse suurus ja toetavad tegevused

Toetust antakse Tallinna linnas tegutsevale korteriühistule (taotleja) kuni 70% projekti maksumusest.

Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 15980 eurot aastas ning 39950 eurot kolmel järjestikusel aastal kokku, kusjuures toetust eraldatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite piires.

Arvestada tuleb, et toetus makstakse Tallinna Kommunaalameti poolt välja pärast objekti valmimist ja selle üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist!

Kulutuste tegemisega ei tohi alustada ja kulutuse tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui toetuse taotluse esitamisele vahetult järgneval päeval. Taotluse esitamisega ei ole veel garanteeritud toetuse saamine, seega on kuni kinnituskirja saamiseni kulutuste tegemine omavastutusel.

Toetatakse tegevusi, mis on suunatud nende objektide heakorrastamiseks, mille asukoht on korterelamu(id)t ümbritseval või korterelamute vahele jääval maa-alal. Toetatavad tegevused (nii linna maal kui korteriühistu maal) on loetletud korteriühistute toetamise korra lisas 1.

 

Toetust taotletakse tööde tegemiseks enne nende elluviimist

Taotlejal peab olema pädeva asutuse kooskõlastus, kui seda on vaja linna õigusaktide alusel või ehitusteatis või –luba, kui asjaomaste tööde tegemiseks on ehitusteatis või –luba nõutav ehitusseadustiku alusel.

Taotluses tuleb märkida projekti eelarve, tehtavate tööde kirjeldus, ehitusteatise või –loa number, kui kavandatava töö tegemiseks on see nõutav ja raieloa või hoolduslõikusloa number, kui luba on nõutav.

Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele: taotlejal puudub riiklike ja kohalike maksude võlg ning tal kas ei ole linna ees muid võlgnevusi või on ajatatud võlgnevused tasutud maksegraafiku kohaselt; taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust; taotleja peab olema kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse enne taotluse esitamist.

Taotlusele lisatakse:

 • korteriühistu üldkoosoleku või põhikirjast tuleneva volituse korral juhatuse protokoll, mis sisaldab otsust teha hoovi korrastamiseks vajalikud tööd ja kinnistust, et taotleja on võimeline taotluses märgitud tööd tegema enda rahaliste vahenditega ning on arvestanud asjaolu, et taotluse rahuldamise korral väljamakstav toetus võib olla toetuse miinimummääras,
 • vähemalt kaks hinnapakkumist koos vastavate pakkumiskutsetega ning põhjendus taotleja valitud hinnapakkumise kohta, kui ei valitud kõige odavamat hinnapakkumist,
 • pädeva asutuse kooskõlastused kui need on nõutavad,
 • kavandatava töö nõuetekohaselt kooskõlastatud projekt või projektijoonis.

Register avaneb alates 01.02.2019.

Taotluse täitmiseks ja esitamiseks sisene Tallinna tegevus- ja projektitoetusete registrisse (TTR) toetuse registrisse

 

Tegevuste loetelu, millele võib projekti „Hoovid   korda” raames toetust taotleda
 
TEGEVUSTEGEVUSE   KIRJELDUS
1. TeeremontHoovi teekattes   olevate aukude remont immutusmeetodil, väga halvas seisukorras teede katmine   freesipuruga
2. Kõnnitee rajamine või remontKõnniteede   ehitamine korteriühistu maja esiste väljakujunenud jalgradade   asemele, olemasoleva   kõnnitee asfaltkatte parandamine või uuendamine
3. Sademeveeprobleemi lahendamineKraavide puhastamine,   sademevee immutamine pinnasesse, sademevee juhtimine koos- või lahkvoolsesse   kanalisatsiooni kooskõlastatud projekti kohaselt
4.   Haljasala, puhkeala vms kasutamiseks avatud rajatise rajamine või parendamine  Olemasoleva haljasala murukatte   korrastamine. Hõlmab madalamate alade täitmist mullaga, muru külvamist,   probleemkohtade katmist murumätastega
5.   Kõrghaljastuse rajamine või parendamineKõrghaljastuse   planeerimine lagedale platsile, väljalangenud puuistikute asendamine,   olemasolevate puude korrastamine, probleemsete puude mahavõtmine
6.   Mängu- või spordiväljaku vms kasutamiseks avatud vaba aja veetmise rajatise   rajamine või parendamineMänguväljakul olemasolevate ronimispuude   korrastamine, värvimine, uute ronimispuude paigaldamine, uue mänguväljaku   rajamine, korvpalliplatsi rajamine ja korrastamine
7.   Parkimisplatsi rajamine või parendamineOlemasoleva   parkimisplatsi asfaltkatte parandamine, asfaltkatte uuendamine,   parkimisplatsi rajamine, olemasoleva parkimisplatsi laiendamine,   parkimiskohtade tähistamine, parkimiskorda reguleerivate liiklusmärkide   paigaldamine
8.   Prügimaja või prügikonteinerite platsi rajamine või parenda­minePrügimaja rajamine, prügikonteinerite platsi   rajamine või korrastamine
9.   Tänavavalgustuse paigaldamine või parendamineTänavavalgustuse   paigaldamine, olemasoleva tänavavalgustussüsteemi korrastamine
10.   Aia või piirde rajamine või parendamine, sh tõkkepuu paigaldamineOlemasoleva aia või muu piirde   korrastamine, uue rajamine, piirdeheki korrastamine või rajamine
11.   Hoovi inventari paigaldamine või korrastamineIstepinkide paigaldamine,   olemasolevate istepinkide korrastamine, vaibakloppimispuude ja   pesukuivatusraamide korrastamine või paigaldamine
12.   Korteriühistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühis­veevärgi ja ‑kanalisatsiooni   vahelise liitumispunkti ümberehitamineJärjestikku   vee- ja kanalisatsiooniühendusega elamutele, mille vee- ja   kanalisatsioonisüsteemil on ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga üks   liitumispunkt, eraldi liitumispunktide rajamine kooskõlastatud projekti   kohaselt
13.   Abihoone rekonstruee­rimine või lammutamineHoovis asuva   amortiseerunud kuuri rekonstrueerimine või lammutamine
14. Rattamaja rajamineJalgrataste   turvaliseks hoidmiseks mõeldud rattamaja rajamine
15.Turvakaamerate paigaldamineTurvakaamerate   paigaldamine korteriühistu hooviala turvalisuse tagamiseks
16.Supergraafika (seinamaalingu) loomineHoovide   ilmestamine supergraafikaga

 

Kes saavad toetust taotleda

Toetust saavad taotleda mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud korteriühistud.

Toetuse saamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

Taotleja peab taotluse esitamise hetkeks olema tegutsenud vähemalt kuus kuud. NB! Taotlejad peavad esitama korteriühistu eelmise aasta majandusaasta tulemiaruande.

Kavandatavad tegevused peavad olema kooskõlas linnaosa looduslike ja sotsiaalmajanduslike arenguvajaduste ja võimalustega.

Taotleja peab olema objekti kohta väljastanud vähemalt kolm identset vormikohast pakkumiskutset (vt. korteriühistute toetamise korra lisa 2) koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga ja olema saanud vähemalt kolmelt erinevalt pakkujalt hinnapakkumised koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile.

Kui väljavalitud hinnapakkumine ei ole odavaim, siis peab hinnavõrdlustabelis (vt. korteriühistute toetamise korra lisa 4) valikut põhjalikult selgitama. Kui hinnapakkumine on põhjendamatult kallis, võib see olla alus taotluse rahuldamata jätmiseks.

Taotleja juhtorgani liikmed ei tohi olla parima hinnapakkumise esitanud isiku juhtorgani liikmed või aktsionärid või osanikud.

Heakorrastatava või rajatava objektiga seoses tuleb meeles pidada, et:    

 • Kõik projekteerimistööd ja ehitustööd peavad toimuma kooskõlas ehitusseadustikuga.
 • Ehitamine peab toimuma vastavalt ehitusprojektile, kui see on nõutav.
 • Ehitamiseks peab olema ehitusluba, kui see on nõutav.
 • Ettevõtja, kes ehitab, projekteerib, teeb omanikujärelevalvet, teeb ehitusprojektide ekspertiise mitte korteriühistu majandamisel oleval kinnistul (linna maal) või avalikult kasutataval teel, peab omama registreeringut majandustegevuse registris (MTR) vastaval tegevusalal majandustegevusteate alusel. 

 

Millest alustada

Kõigepealt tuleb hästi läbi kaaluda oma järgmiste aastate tegevus ja mõelda, mida on vaja hoovis heakorrastada või rajada. Toetus makstakse välja ühe kuu jooksul pärast tööde lõpetamist ja nõuetekohaste dokumentide linnaosavalitsuse poolt kinnitamist ja Tallinna Kommunaalametile esitamist. Toetust tuleb kasutada sihipäraselt, st üksnes nende tegevuste teostamiseks, milleks toetust taotleti.

Kui korteriühistul on kindel soov hoovi heakorrastada ning osa raha toetuse näol saada, siis ehitiste, pargi, haljastus- või puhkeala puhul korteriühistu peab:

 • taotlema projekteerimistingimused koostöös oma linnaosavalitsusega Tallinna Kommunaalameti projektide ja planeeringute menetlemise osakonnast. Linna maale rajatava objekti puhul projekteerimistingimused, ehitusloa taotluse ja kasutusloa taotluse, kui need on nõutavad, allkirjastab Kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu (Vabaduse väljak 10 III korrus)
 • tellima projekteerijalt ehitusprojekti ja kooskõlastama selle nõutavate ametkondadega, milliseid kooskõlastusi on vaja, määratakse ära projekteerimistingimustega
 • esitama projekti Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ehitusloa taotlemiseks ( kui see on nõutav)
 • ehitusettevõtja peab ehitama vastavalt ehitusprojektile ja taotlema Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt kasutusloa  (kui see on nõutav)
 • Ehitusluba kontrollitakse taotluse vastuvõtmisel. See tähendab, et taotluse esitamise hetkel peab ehitusluba või Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kirjalik nõusolek  (kui see on vajalik ehitusseadustiku mõistes) olema taotlusega koos esitatavate dokumentide hulgas.
 • Taotlejad, kes on saanud Tallinna Kommunaalametist kinnituskirja toetuse määramise kohta, võivad töövõtjale vajadusel tööde teostamiseks maksta ettemaksu omafinantseeringu arvelt.

 

Milliseid dokumente on vaja esitada

Toetuse taotlemiseks vajalikud allkirjastatud dokumendid tuleb esitada kahes eksemplaris. Esitama peab järgmised dokumendid:

NrDokumentKommentaar
1Taotleja   poolt allkirjastatud kaaskiriKaaskirjas peab   olema märgitud taotleja nimi, registrikood ning loetelu üleantavatest   taotluse koosseisu kuuluvatest dokumentidest
2Vormikohane   taotlusVormi   (korteriühistute toetamise korra lisa 3) saab linnaosavalitsusest ja   internetist aadressil http://www.tallinn.ee/hoovidkorda
3Isikut   tõendava dokumendi koopiaTaotluse   esitaja peab esitama isikut tõendava dokumendi koopia ja kui taotluse   esitajal puudub seadusjärgne esindusõigus, siis peab lisaks esitama tema   volitusi tõendava volikirja
4Korteriühistu   eelmise aasta majandusaasta tulemiaruanneNimekiri   peab olema taotluse esitamisele eelneva aasta  aruanne
5Korteriühistu   üldkoosoleku protokolli koopiaProtokoll   peab sisaldama korteriühistu otsust hoovi korrastamiseks vajalike tööde   teostamise kohta ja kinnitust omafinantseeringu olemasolu ja suuruse kohta.
6Vähemalt   kolme erineva pakkuja hinna­pakkumise koopiad koos vastavate pakkumiskutsete   ja tehnilise spetsifikatsioonigaPeavad olema   omavahel võrreldavad. Pakkumiskutse vormi (korteriühistute toetamise   korra lisa 2) saab linnaosavalitsusest või internetist
7Pakkumiste   hinnavõrdlustabelHinnavõrdlustabeli   vormi (korteriühistute toetamise korra lisa 4) saab linnaosavalitsusest või   internetist. Juhul, kui väljavalitud hinnapakkumine ei ole odavaim, peab   hinnavõrdlustabelis olema objektiivne põhjendus.
8KrundiplaanKoos märkega   korteriühistu majandamisel oleva kinnistu katastritunnuse kohta
9Ehitusluba   või Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kirjalik nõusolekKui see on   vajalik ehitusseadustiku mõistes
10Asukohajärgse   linnaosa valitsuse kirjalik kooskõlastusDokument on   vajalik juhul, kui ehitusluba või Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kirjalik   nõusolek ei ole vajalik
11Heakorrastatava   objekti kirjeldus ja fotod 
12Toetusega   kavandatava tegevuse projekt või projektjoonis 

 

Kuidas dokumente täita

Toetuse saamiseks vajalike dokumentide kogumist on soovitav alustada pakkumiskutsete laialisaatmisest. Kui hinnapakkumised on olemas, siis tuleb neist üks välja valida.

Hinnapakkumised

Hinnapakkumise jaoks on vaja saata pakkujale (seadmete puhul müüjale ja ehitiste puhul ehitajale) vormikohane pakkumiskutse.Taotleja juhtorgani liikmed ei tohi olla parima hinnapakkumise esitanud isiku juhtorgani liikmed või aktsionärid või osanikud.

Kui korteriühistu on otsustanud, millistele tingimustele tulevane objekt peab vastama, siis tuleb need tingimused pakkumiskutse lisasse ehk tehnilisse spetsifikatsiooni kirja panna ja pakkujatele saata. Tehniline spetsifikatsioon tuleb koostada selliselt, et kõigile pakkumiskutse saanud hankijatele oleks loodud võrdsed võimalused ning neil oleks võimalus ka sisuliselt vastata.

Hinnapakkumised peavad olema võrreldavad.

Hinnapakkumise saamine võib võtta mõnest päevast mõne nädalani. Soovitav on üle kontrollida, kas hinnapakkumine vastab kõikidele pakkumiskutses esitatud nõudmistele.

Vaja on väljastada vähemalt kolm pakkumiskutset ja tagasi saada
kolme erineva pakkuja hinnapakkumised.

Kui hinnapakkumised on kätte saadud, siis tuleb kanda vähemalt kolme hinnapakkumise andmed hinnapakkumiste võrdlustabelisse (hinnapakkumiste võrdlustabel on esitatud lisas 4). Pakkumistest tuleb valida sobivaim, mis ei pea olema sugugi kõige odavam, kuid oma valikut tuleb objektiivselt ja veenvalt põhjendada, sest väljavalitud pakkumine ei tohi olla teistega võrreldes põhjendamatult kõrge. Koopiad objekti hinnapakkumistest (millest üks on väljavalitud hinnapakkumine) ja hinnapakkumistele vastavatest pakkumiskutsetest tuleb esitada taotluse koosseisus linnaosavalitsusele, originaalid peavad olema korteriühistus, kus neid saab vajadusel kontrollida.

 

Taotluse koostamine

Taotluse vormi saab linnaosavalitsusest või internetist, selle võib täita käsitsi või kasutada elektroonilist versiooni ning täita arvutis.

Enne taotluse täitmist loe kindlasti läbi avalduse lõpus olevad märkused. Täida taotlus TRÜKITÄHTEDEGA ja ridadele, kuhu ei pea midagi kirjutama, märgi sümbol “X”. Summad kirjutada taotluses TÄISEURODES.

Indikaatorilehe täitmisel pane tähele:

Lehel olevad küsimused käivad taotluse kohta.

Vastates küsimustele, pead valima ühe vastusevariandi. Vasta kõigile küsimustele! Kui taotletav objekt ei mõjuta küsitavat näitajat, siis vali neutraalne vastusevariant.

 

Taotluse esitamine

Toetuse saamiseks vajalik allkirjastatud taotlus koos taotluse koosseisus olevate dokumentidega tuleb esitada asukohajärgsesse linnaosavalitsusse kahes eksemplaris (originaal ja koopia).

Enne dokumentide esitamist tuleb üle kontrollida, et kõigil dokumentidel oleksid
õiged kuupäevad ja allkirjad ning et dokumendid oleksid esitamise hetkel kehtivad
ning projekti nimetus on kõikides nõutavates dokumentides sama.

Kõigil esitatud dokumentidel peavad olema kirjas korteriühistu õiged registreerimis­numbrid, esindajate andmed jm. Samuti tuleb jälgida, et samad numbrid ühtiksid taotluses ja hinnapakkumistes kirjas olevate numbritega.

Linnaosavalitsus teatab toetuse taotluste esitamise tähtaja ning infotelefoni taotluse ettevalmistamise nõustamiseks linnaosa koduleheküljel, ajalehes või muudes ametlikes väljaannetes.

Taotlusdokumentide esitajal tuleb kaasa võtta isikutunnistus või muu isikut tõendav dokument. Juhul, kui dokumendid toob linnaosavalitsusse taotleja esindaja, tuleb tal koos isikut tõendava dokumendiga esitada ka volikiri. Ka siis, kui korteriühistu esindaja ei ole kantud registrikaardile, tuleb tal esitada volikiri.

Taotluse kättesaamisel kontrollitakse taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ning taotlejale tagastatakse registreerimismärkega koopia tema kaaskirjast.

Kulutuste tegemist võib alustada alles pärast taotluse esitamist, kuid arvestama
peab sellega, et enne heakskiitva otsuse saamist teeb korteriühistu kulutused omal vastutusel.

 

Taotluse läbivaatamine

“Hoovid korda” toetuse taotluse läbivaatamine ja otsuse tegemine võib kesta kuni 40 tööpäeva, arvates taotluse esitamise tähtaja möödumisest.

Linnaosavanema haldusaktiga moodustatud hindamiskomisjon koostab nõuetele vastavate taotluste paremusjärjestuse ja vormikohase ettepaneku, mille linnaosavanem kinnitab oma haldusaktiga. Linnaosavanem edastab kinnitatud paremusjärjestuse Tallinna Kommunaalametile, kes korraldab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse koopia saatmise, arvestades taotluste paremusjärjestust ja rahaliste vahendite olemasolu.

Taotluse läbivaatamine ja hindamine linnaosavalitsuses

Taotluste ja taotlejate nõuetele vastavust kontrollitakse linnaosavalitsuses vastava 3-5 liikmelise hindamiskomisjoni poolt. Esmalt kontrollitakse, kas taotleja poolt esitatud andmed on tõesed. Kui taotluses või muudes esitatud dokumentides on ilmseid ebatäpsusi, saadetakse järelepärimine kas asjaomasele asutusele või taotlejale ning määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

Linnaosavalitsuse hindamiskomisjoni iga komisjoniliige hindab iga vastavaks tunnistatud taotlust individuaalselt ja maksimaalselt on võimalik saada igalt komisjoniliikmelt kuni 100 hindepunkti. Kõik saadud punktid liidetakse kokku ning saadud summade alusel moodustatakse paremusjärjestus. Võrdse hindepunktide summa saanud taotluste koht paremusjärjestuses otsustatakse komisjoni liikmete hääletuse tulemuste alusel. Komisjoni otsus võetakse vastu poolthäälteenamusega.

Hindamiskomisjoni koosoleku tulemuste põhjal koostatakse vormikohane komisjoni ettepanek linnaosavanemale kinnitamiseks. Pärast seda kui linnaosavanem on komisjoni ettepaneku kinnitanud oma haldusaktiga, edastatakse komisjoni ettepanek koos hindamislehtedega ja hinnavõrdlustabeliga Tallinna Kommunaalametile.

 

Lõppotsuse tegemine

Tallinna Kommunaalameti juhataja teeb oma haldusaktiga taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotluste paremusjärjestuse alusel arvestades Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud sihtotstarbeliste tegevuskulude eelarvelist summat.

 Positiivne vastus

Teostatud töö kontrollimine

Toetuse väljamaksmine

Kui teostatud töö kontrolli tulemus on positiivne, maksab Tallinna Kommunaalamet toetuse korteriühistule välja linnaosavalitsuse poolt kinnitatud kuludeklaratsiooni, töövõtja arve/arvete ja akti/aktide alusel.

Nõuetekohaste kulutuste teostamist tõendavate dokumentide esitamisest
kuni väljamakse tegemiseni võib minna aega kuni 1 kuu.

Pärast väljamakse tegemist taotluste toimikud arhiveeritakse ja säilitatakse linnaosavalitsuses vähemalt 7 aastat. Toetuse saaja peab säilitama toetuse taotlemise ja projekti teostamisega seotud dokumente 7 aastat.

 

BLANKETID

Korteriühistule

 

KONTAKT

Toetuse taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb esitada asukohajärgsesse linnaosavalitsusse:

Haabersti Linnaosa Valitsus
Aadress:Ehitajate tee 109a/1
Telefon:6404811
E-post:marianna.otsa@tallinnlv.ee

Kristiine Linnaosa Valitsus
Aadress:Metalli tn 5
Telefon:6457125
E-post:liina.marrak@tallinnlv.ee

Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Aadress:Pallasti tn 54
Telefon:6457761
E-post:danel.suurtamm@tallinnlv.ee

Nõmme Linnaosa Valitsus
Aadress:Valdeku tn 13
Telefon:6457320
E-post:haidee.kivimagi@tallinnlv.ee

Pirita Linnaosa Valitsus
Aadress:Kloostri tee 6
Telefon:6457610
E-post:jekaterina.laidinen@tallinnlv.ee

Põhja-Tallinna Valitsus
Aadress:Kari tn 13
Telefon:6457069
E-post:mai.suurlaht@tallinnlv.ee

Tallinna Kesklinna Valitsus
Aadress:Nunne tn 18
Telefon:6457264
E-post:riina.parm@tallinnlv.ee

Tallinna Linnavaraamet
Aadress:Vabaduse väljak 10
Telefon:6404296
E-post:lya.kalpus@tallinnlv.ee

Täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda oma linnaosa valitsuse või Tallinna Kommunaalameti poole.

Scroll to Top